Magyarország legnagyobb társkereső hálózata

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI

SZABÁLYZAT

 

2012. december 11.

 

 1. Bevezetés

 

 1. Definíciók

 

 1. Alapelvek az adatkezelés során

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

 1. A munkavállalók adatainak kezelése

 

 1. A CTK.HU Társkereső Kft. Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

 

1.      Bevezetés

 

A CTK.HU Társkereső Kft. (székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16. II. emelet, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-993706; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: CTK.HU Társkereső Kft.) és országos irodahálózata (a továbbiakban együttesen: Adatkezelő), mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A CTK.HU Társkereső Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a www.ctk.hu weboldal további használatával ráutaló magatartással tudomásul veszi a hatályos módosított adatvédelmi szabályzatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket. A jelen Adatvédelmi Szabályzat és a változásokkal frissített Adatvédelmi Szabályzat mindenkor elérhető a CTK.HU Társkereső Kft. www.ctk.hu web oldalán.

 

Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő birtokába került minden személyes adatot a vonatkozó jogszabálynak és az adat-tulajdonos rendelkezéseinek megfelelően kezeli, megtesz továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

 

2.      Definíciók

 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megsimerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

12. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

15. adatmegsemmisítés: az adatok tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

16. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

18. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

19. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

20. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

21. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

22. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

23. Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról

24. Eker tv.: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

25. Felhasználó: az adatkezelővel ügyfél kapcsolatba kerülő természetes személy.

 

 

 1. Alapelvek az adatkezelés során

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Különleges adat akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy

b) ha az adatkezelés nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;

c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

 

Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.

Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. Cselekvőképtelen az a tizennegyedik életévét már betöltött kiskorú is, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett.

 

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha jogszabály kivételt nem tesz - törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is

a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;

b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;

c) rendelkezik munkával szerzett keresményével; keresménye erejéig erre kötelezettséget vállalhat;

d) megköthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez

 

A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el. Nem lehet semmisnek tekinteni a cselekvőképtelen kiskorú által kötött és már teljesített csekély jelentőségű szerződéseket, amelyek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az Adatkezelő továbbá az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

 

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk Felhasználóinktól a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információt. Amennyiben bizonyos adatok körének megőrzése vagy továbbítása jogszabályi kötelezésen alapul, úgy erről a CTK.HU Társkereső Kft. saját web oldalán értesíti Felhasználóit.

 

A szolgáltatás egyes részeit csak regisztrált Felhasználóként lehet igénybe venni.

 

 

 

A kezelt adatok köre:

a)      a Felhasználó által egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs adatlapok kitöltése során megadott személyes adatok:

a1) Prémium tagság esetén: vezetéknév, utónév, titulus, megjelenési név, nem, születési időpont, csillagjegy, keresési cél, kor, magasság, testsúly, lakóhely ország-megye-város szerint, iskolai végzettség, foglalkozás, gyermekekre vonatkozó adat, telefonszám, e-mail cím)

a2) Ingyenes/Standard/Classic tagság esetén: megjelenési név, nem, születési időpont, csillagjegy, keresési cél, kor, magasság, testsúly, lakóhely ország-megye-város szerint, iskolai végzettség, foglalkozás, gyermekekre vonatkozó adat, telefonszám, e-mail cím), valamint fénykép, érdeklődésre vonatkozó adatok és szöveges bemutatkozó.

b)      A www.ctk.hu honlap használata során a CTK.HU Társkereső Kft. automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a CTK.HU Társkereső Kft. fér hozzá.

c)       A www.ctk.hu honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A cookie a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. Ezen látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

 

Különleges adat kezelését az Infotv. meghatározott garanciális feltételek között teszi lehetővé. Felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy különleges adataikat csak akkor adják meg, ha mérlegelték az esetleges visszaélések lehetőségét és annak következményeit; az adatszolgáltatás elmaradását az Adatkezelő nem szankcionálja. Az adatok megadása önkéntes, a Felek megállapodása alapján mind a papír alapú, mind az elektronikus úton (például online a www.ctk.hu web oldalon) történő adatmegadás írásbelinek minősül.

 

Felhívjuk a Felhasználók szíves figyelmét, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során önkéntesen megadott adatok Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot. Felhívjuk továbbá Felhasználóink szíves figyelmét arra, hogy a csatolt fénykép kizárólag saját arcot ábrázoló lehet, mindenféle logó, reklám vagy más megjelölés nélkül, továbbá előfizetésre, e-mail címre, telefonszámra, egyéb közvetlen vagy közvetett elérhetőségre vonatkozó adat vagy privát üzenet megjelenítése a szöveges részben sem lehetséges.    

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel. Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatás igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetve a jelen Szabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó információt az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználók részére, ugyanígy elektronikus formában juttatja el az Adatkezelő a Felhasználók részére az általa nyújtott szolgáltatás részeként szervezett rendezvényekről szóló tájékoztatást is. E mellett az érintettek saját maguk is meghatározhatják a részükre küldendő egyes e-mail levelek körét a regisztráció során (pl. hírlevél). A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre más gazdálkodó szervezet szolgáltatására vagy árujára vonatkozó hirdetést vagy reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő nem küld.

 

Ezzel összefüggésben a Felhasználó e-mail címe megadásával kifejezetten elfogadja, hogy az általa a Szolgáltató részére megadott e-mail cím harmadik személy részére történő megadásából, az e-mail cím vagy a levelezési fiók harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéből eredő esetleges jogosulatlan felhasználással, és az abból eredő minden kárral összefüggésben a felelősség a Felhasználót terheli.

 

Az adatkezelés célja:

a)      a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, illetve a szolgáltatás üzemeltetése, a bemutatkozás és a párkeresés megkönnyítése, a szolgáltatás testre szabása, esetleges visszaélések megelőzése és felderítése

b)       a CTK.HU Társkereső Kft. által naplózott adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál

c)        a cookie által gyűjtött Felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a)), illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő adatkezelésének maximális időtartama eltérő a hozzájáruláson alapuló és kötelező adatkezelés esetén. A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a személyes adatok törlésére irányuló kérelem esetén ezen időpontig kezeli. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli a Felhasználónak a törvényben megjelölt személyes adatait..

 

A regisztráció törlésének folyamata:

 

Prémium tagsággal rendelkezőknek: A törlési szándékot email-ben vagy személyesen kell jelezni annál az irodavezetőnél ahol a regisztráció történt. Az érintett Felhasználó adatlapjának törlése tekintetében csak az adott irodavezető rendelkezik jogosultsággal.

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a Felhasználó döntése szerinti intervallumban kerül sor az adatok megadásától azok törléséig.

 

Online regisztrált tagok esetén: a belépést követően a „Saját profilom”/”Törlöm az adatlapomat” menüpontban

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása elévülésének időpontjáig, azaz a naplózás időpontjától számított 5 (öt) évig tárolja.

 

A regisztráció során önkéntesen megadott adatok módosítására a Felhasználó bármikor jogosult.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

Nyilvánosságra hozatal:

Azon adatfajták körében történik, amelyeket a Felhasználó a regisztráció során – történjen az személyes vagy online formában – kifejezetten engedélyez. Ennek során a Felhasználó egy több lépcsős rendszerben engedélyezi, hogy mely személyes adatai válhatnak a többi Felhasználó és érdeklődő számára is hozzáférhetővé. Ezzel összefüggésben használatos fogalmak:

a)       megjelenési név: a Felhasználó által a megjelenés érdekében megadott név, mindenki számára korlátlanul megismerhető

b)      belső azonosító: az Adatkezelő által a nyilvántartás céljából belső használatra generált azonosító, mindenki számára korlátlanul megismerhető

c)       adatlap: a személyes adatokat tartalmazó képernyő jobb felső sarkában található adatcsoport (kor, keres, magasság, testsúly, város, végzettség), mindenki számára korlátlanul megismerhető

d)      az adatlap a Felhasználó választása szerint

·        mindenki számára látható: bárki, aki a www.ctk.hu web oldalra belép, megismerheti az adatlap tartalmát

·        regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelőnél regisztrált Felhasználók számára megismerhető az adatlap tartalma online úton vagy irodában történő válogatás alkalmával

·        irodában regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelő irodájában regisztrált Felhasználók számára, az Adatkezelő irodájában a www.ctk.hu oldal belépő számára, vagy online úton ismerhető meg az adatlap tartalma

·        irodában válogatók számára látható: csak személyesen, az Adatkezelő irodájában a www.ctk.hu web oldalra belépők számára megismerhető az adatlap tartalma

e)       a fénykép a Felhasználó választása szerint

·        mindenki számára látható: bárki, aki a www.ctk.hu web oldalra belép, megismerheti a fényképet

·        regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelőnél regisztrált Felhasználók számára megismerhető a fénykép online úton vagy irodában történő válogatás alkalmával

·        irodában regisztráltak számára látható: csak az Adatkezelő irodájában regisztrált Felhasználók számára, az Adatkezelő irodájában a www.ctk.hu oldal belépő számára, vagy online úton ismerhető meg a fénykép.

·        irodában válogatók számára látható: csak személyesen, az Adatkezelő irodájában a www.ctk.hu web oldalra belépők számára megismerhető a fényképet

·        senki számára se legyen látható csak levélhez csatolva: a fénykép csak levélhez csatolva ismerhető meg

 

Hozzáférés az adatokhoz, adattovábbítás, tájékoztatás az adatfeldolgozókról:

A regisztrált adatokhoz a CTK.HU Társkereső Kft. rendszergazdája és menedzsmentjének tagjai, az Adatkezelő és egyes alkalmazottai, kapcsolatfelvétel és ajánlás céljából a franchise partnerekként működő irodák vezetői (https://tarskereso.ctk.hu/tarskereso-iroda/), illetve a Felhasználó által ilyenné nyilvánított adatokhoz a többi felhasználó, illetve a www.ctk.hu portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges törvény alapján kötelező adatszolgáltatásra, illetve adattovábbításokra.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag az alábbi 5. pontban körülírt számítástechnikai rendszeren belül, illetve papír alapú regisztráció esetén papír alapon kezelik, az adatok nem kerülnek ezen zárt rendszeren kívülre továbbításra.

 

Az Adatkezelő tevékenysége során a vonatkozó jogszabályban megfogalmazott kritériumoknak történő maradéktalan megfelelés mellett adatfeldolgozókat vehet igénybe. Ilyen igénybevétel esetén az adatfeldolgozók mindenkori listáját a jelen Szabályzat tartalmazza.

 

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Az adatok tárolása, kezelése a CTK.HU Társkereső Kft. server-adatszobájában (cím: Szervernet Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. 5033.) felállított számítástechnikai rendszerrel, papír alapú adatkezelés esetén a Felhasználó által kitöltött papír alapon történik.

 

A személyes adatok kezelése és a szolgáltatások nyújtása alkalmazott informatikai eszközök lehetővé teszik, hogy a kezelt adat:

 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,

b) hitelessége és hitelesítése biztosított,

c) változatlansága igazolható,

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

 

 

 

Az Adatkezelő és alkalmazottai az adatkezelés során megőrzik az adat titkosságát, sértetlenségét, az adatok pontosságát és teljességét. Az Adatkezelő által alkalmazott műszaki, szervezési és szervezeti intézkedések megfelelő védelmi szintet nyújtanak az adatkezelés biztonsága és az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok elkerülése érdekében.

 

Mechanikus adattárolás. Az adatokat csak zárral védett és lezárt szekrényben szabad tárolni. A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá.

 

Elektronikus adattárolás. A személyes adatok elektronikus feldolgozása során biztosítani kell

a)       a jogosulatlan adatbevitel és a rendszerben tárolt adatokhoz illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozását,

b)      annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával kinek továbbították vagy továbbíthatják,

c)       annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe,

d)      a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát,

e)       azt, hogy az esetleges automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

 

 1. A munkavállalók adatainak kezelése

 

A munkaviszony fennállása alatt szükséges lehet, hogy az Adatkezelő saját munkavállalóinak a munkaviszony keretében tudomására jutott személyes adatait (így elsősorban: név, születési név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, munkaköre, munkabére, társadalom biztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, életkora, családi állapota, gyermekei száma, egészségi állapota, iskolai végzettsége, képzettsége, szakmai előmenetele, korábbi munkavégzési helyei és munkáltatói, megelőző bérezése) az alábbi célokból kezelje, illetve továbbítsa: belső jelentések elkészítése, illetve külső – jogszabályok által előírt – jelentések elkészítése az illetékes hatóságok részére, havi béradat jelentések elkészítése, jelenléttel kapcsolatos adatok feldolgozása, munkakörelemzések, illetve a bérszámfejtés elkészítése, jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése, valamint hasonló jogszerű célok.

 

Az Adatkezelő a fenti célok illetve a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatait a jelen Szabályzat 4. pontja szerinti adatfeldolgozó számára átadhatja. Az adatfeldolgozó számára történő adatátadásról az Adatkezelő a munkavállalót a jogszabályokban foglaltaknak megfelelőn tájékoztatja.

 

 

7.      A CTK.HU Társkereső Kft. Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név:                            CTK.HU Társkereső Kft.

Székhely:                      1024 Budapest, Fény utca 16. II. emelet.

Cégjegyzékszám:           Cg. 01-09-993706

A céget nyilvántartó bíróság:      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                    24168247-2-43

setTimeout('location.reload(true)', 100);